Vatandaşlık işlemleri, 15.02.2016

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ:

ÇOK VATANDAŞLIK BİLDİRİMİ:

Türk vatandaşlığının yanı sıra başka bir vatandaşlık kazanıldığında Türk vatandaşlığı kaybedilmemektedir. Türk Vatandaşlık Kanunumuz çok vatandaşlığı tanımaktadır. Başka bir vatandaşlığının kazanılmasından sonra tek yapılması gereken, buna ilişkin kaydın Nüfus Müdürlüklerince yapılması gerekmektedir. Bunun için;

-Vat-12 başvuru formu

-Türk ve İtalyan nüfus cüzdanlarının iki adet fotokopisi,

-İkametinizin bulunduğu yer belediyesinden alacağınız, yabancı devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığınızı gösterir kimlik bilgilerinizi de içerir çok dilli ve uluslararası forma göre hazırlanmış İtalyan vatandaşlık belgesi (Certificato di cittadinanza in multi lingue con la decorrenza).

Eğer oturduğunuz yer Belediyesi bu belgeyi düzenlemiyor ise, bu durumda yine yabancı devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığınızı gösteren sadece İtalyanca dilinde İtalyan vatandaşlık belgesi (certificato di cittadinanza in Italiano con la decorrenza).

VATANDAŞLIĞA GİRİŞ:

-EVLENME NEDENİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA:

Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan bu yana evli olan ve evliliği halen devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Bunun için yabancı eşin başlangıç seviyesinde dahi olsa Türkçe bilmesi ve başvuru için gerekli belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Ardından Başkonsolosluğumuzdan mülakat için randevu alınmalıdır.

Hazırlanması gereken belgeler:

a) Yabancı eşin Türk vatandaşlığını kazanmak istediğini belirten form dilekçe/ VAT-6 (Il modulo VAT-6 compilato in dupplice copia),

b) Türk vatandaşı eşe ait nüfus hüviyet cüzdanı ve nüfus kayıt örneği (Il registro dell’anagrafe Turco del/della coniuge Turco/Turca),

c) Yabancı eşin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaportu ve/veya hüviyet cüzdanı ve bunun yeminli tercümesi (Una copia del passaporto e/o della C.I.e la traduzione dello stesso documento)

ç) Türk Vatandaşlığının tesciline esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren, usulüne göre onaylanmış belge ve onaylı Türkçe tercümesi: Bulunduğunuz yerdeki Belediyeden/Konsolosluğundan içinde yabancı eşin anne-baba isimlerinin (maternita’ e paternita’) ve bütün kimlik bilgilerinin (i dati anagrafici) de olacağı belge çok dilli belgenin orjinali (certificato di nascita’ con la paternita’ e maternita’

d) Yine yabancı eş adına alınacak sabıka kaydı belgesinin orjinali ve yeminli tercümesi (Certificato penale e la traduzione dello stesso)

e) Yabancı eşe ait ve ikamet edilen yer deki Belediyeden/Konsolosluğundan alınacak ikametgâh (certificato di residenza), aile kaydı (stato di famiglia) ve vatandaşlık (certificato di cittadinanza) belgeleri.

f) Evlilik cüzdanının bir örneği.

g) Her iki eşin 4’er adet fotoğrafı

h) Hizmet bedeli

Yeminli tercümesi yapılan bütün belgeler ayrıca Başkonsolosluğumuzca onaylanacaktır.

Bu belgeler hazırlandıktan sonra ve yeminli tercüme yaptırmadan önce Başkonsolosluğumuzun consolato.milano@mfa.gov.tr mail adresine bir mail göndererek belgeler hakkında teyit alınması ve mülakat için bir randevu istenmesi gerekmektedir.

Si puo’ fare la domanda per l’acquisire la cittadinanza Turca a causa del matrimonio con un coniuge Turco/Turca dopo 3 anni della data di matrimonio.

Di seguito bisogna mandare/portare tutta la documentazione neccesaria al Consolato Generale di Turchia e chiedere di serve fissare un appuntamento per un colloquio di copia.

In ogni caso si raccomanda di prendere l’ulteriore informazione riguardante la richiesta della cittadinanza Turca inviando una mail all’indirizzo consolato.milano@mfa.gov.tr.

-18 YAŞINDAN SONRA ANA VE BABAYA BAĞLI OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA:

Ana ve/veya babasından birisi Türk vatandaşı olduğu halde, yurtdışında bulunup on sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar hakkında doğum bildirimde bulunulmamış kişiler, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuru yapabilirler.

Bu durumda bulunan ve Türk vatandaşı ana ve/veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir;

a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-1),

b) Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği, (Başkonsolosluğumuzda tedarik edilecektir)

c) Ana ya da babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak ve başvuru sahibinin yabancı olan ana veya babasından dolayı o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair vatandaşlık belgesi ve bunun yeminli tercümesi (certificato di cittadinanza con la traduzione della stessa)

ç) Başvuru sahibinin ana ve babasından, bunlardan birinin ölmüş olması halinde varsa kardeşlerinden yakınlık derecelerini belirtir şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri (dilekçe),

d) Başvuru sahibinin ana ve babasının ölmüş olması halinde varsa kardeşleri ve üçüncü derece yakınlarından yakınlık derecelerini belirtir şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri (dilekçe),

e) Başvuru sahibine ait ve ikamet edilen yerdeki Belediyeden/Konsolosluğundan alınacak çok dilli doğum belgesi (certificato di nascita con la maternita’ e paternita’ in multi lingue)

f) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01).

g) Başvuru sahibine ait pasaport ve/veya kimlik kartının yeminli tercümesi (la traduzione giurata del passaporto o della C.I.)

h) Hizmet bedeli

Per la richiesta dell’acquizione della cittadinanza Turca dopo i 18 anni, serve compilare il modulo della richiesta in dupplice copia.

Inoltre, serve una copia della C.I. di chi fa la richiesta e dei parenti (padre/madre). Servono anche il certificato di nascita’ in multi lingue, il certificato di cittadinanza dal Comune Italiano oppure dal Consolato del paese straniero.

Se uno dei parenti (od entrambi) e’ uno straniero (non Turco) allora serve anche un certificato di cittadinanza dal Comune Italiano oppure dal Consolato del parente dello straniero.

Oltre questi documenti, la letterina da parte della madre e da parte del padre per la richiesta della cittadinanza del figlio/figlia straniero/straniera.

Quando i documenti saranno pronti dovranno essere tradotti da un traduttore giurato registrato presso codesto Consolato.

In ogni caso si raccomanda di prendere l’ulteriore informazione riguardante alla richiesta della cittadinanza Turca inviando una mail all’indirizzo consolato.milano@mfa.gov.tr.

LISTA DEI TRADUTTORI GIURATI IN ORDINE ALFABETICO

Nome COGNOME

Telefono/Cell.

Citta'

Jaklin AKRAN

3280569327

MİLANO

Mehmet ERGİN

3356440129

VARESE

Gül İNCE BEQO

3497060036

MİLANO

Siyma KALE BRIVIO

02 86984506

COMO

Barbara LA ROSA

04 15343144

VENEZIA

Tülin SCOZZARELLA

3931970423 - 3409311947

MİLANO

Gaye SÖZEN ADAGIO

02 67070743

MİLANO

Özgür UZEL

3470596259

COMO

LİSTEDEKİ TERCÜMANLAR HARİCİNDE YAPILAN YEMİNLİ

TERCÜMELERE KONSOLOSLUĞUMUZCA ONAY İŞLEMİ YAPILAMAZ

CODESTO CONSOLATO NON VIDIMA LE TRADUZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FUORI LISTA

Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması:

Aşağıda durumları belirtilen kişiler milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile yeniden kazanabilirler:

a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

b) Ana veya babalarına bağlı olarak iradeleri dışında Türk vatandaşlığını kaybeden ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

Başvuru için gerekli belgeler

a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-5),

b) Nüfus kayıt örneği,

c) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belge ve bunun yeminli tercümesi,

ç) Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi,

d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,

e) Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre onaylanmış belge,

g) Hizmet bedeli

Yabancı dilde verilen belgelerin Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercümanlardan tercüme yaptırılması gerekmekte olup, yeminli tercümesi yapılan bütün belgeler ayrıca Başkonsolosluğumuzca onaylanacaktır.

LISTA DEI TRADUTTORI GIURATI IN ORDINE ALFABETICO

Nome COGNOME

Telefono/Cell.

Citta'

Jaklin AKRAN

3280569327

MİLANO

Mehmet ERGİN

3356440129

VARESE

Gül İNCE BEQO

3497060036

MİLANO

Siyma KALE BRIVIO

02 86984506

COMO

Barbara LA ROSA

04 15343144

VENEZIA

Tülin SCOZZARELLA

3931970423 - 3409311947

MİLANO

Gaye SÖZEN ADAGIO

02 67070743

MİLANO

Özgür UZEL

3470596259

COMO

LİSTEDEKİ TERCÜMANLAR HARİCİNDE YAPILAN YEMİNLİ

TERCÜMELERE KONSOLOSLUĞUMUZCA ONAY İŞLEMİ YAPILAMAZ

CODESTO CONSOLATO NON VIDIMA LE TRADUZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FUORI LISTA

-VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA:

Başvuruda aranan şartlar:

Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak,

c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak,

ç) Hakkında herhangi bir mali veya cezai tahdit bulunmamak.

Yukarıda belirtilen şartları taşımış olmak Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesinde kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

Başvuru için gerekli belgeler:

Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen ve gerekli şartları taşıyan kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-9), (L’istanza per la richiesta)

b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği, (Il registro dell’anagrafe Turco)

c) Başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmış ise bunu gösteren usulüne göre onaylanmış belge

(certificato di cittadinanza e la traduzione della stessa)

d) İkamet edilen yerdeki Belediyeden alınacak ikametgah belgesi (certificato di residenza)

e) Pasaport, nüfus cüzdanı (Passaporto/ C.I. e la traduzione dello stesso documento)

Yabancı dilde verilen belgelerin Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercümanlardan tercüme yaptırılması gerekmekte olup, yeminli tercümesi yapılan bütün belgeler ayrıca Başkonsolosluğumuzca onaylanacaktır. (I documenti in Italiano vanno tradotti in Turco nel modo giurato tramite un interprete giurato registrato codesto Consolato)

LISTA DEI TRADUTTORI GIURATI IN ORDINE ALFABETICO

Nome COGNOME

Telefono/Cell.

Citta'

Jaklin AKRAN

3280569327

MİLANO

Mehmet ERGİN

3356440129

VARESE

Gül İNCE BEQO

3497060036

MİLANO

Siyma KALE BRIVIO

02 86984506

COMO

Barbara LA ROSA

04 15343144

VENEZIA

Tülin SCOZZARELLA

3931970423 - 3409311947

MİLANO

Gaye SÖZEN ADAGIO

02 67070743

MİLANO

Özgür UZEL

3470596259

COMO

LİSTEDEKİ TERCÜMANLAR HARİCİNDE YAPILAN YEMİNLİ

TERCÜMELERE KONSOLOSLUĞUMUZCA ONAY İŞLEMİ YAPILAMAZ

CODESTO CONSOLATO NON VIDIMA LE TRADUZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FUORI LISTA

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili