Doğum Tescili (Evlilik Birliği İçinde veya Dışında Doğan Çocuklar), 6.12.2022

Doğum bildiriminin tescili işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun Dış Temsilciliğe verilmesi ile yapılır.Doğum bildiriminin dış temsilciliğe bizzat yapılamaması hâlinde, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya rapor ile çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe, ana ve babanın kimlik bilgilerini gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir.

Doğum bildirimi, veli, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye dayalı olarak yapılır.

Yurt dışında sağ olarak doğan çocuğun doğum bildiriminin, altmış gün içinde Dış Temsilciliğe yapılması esastır.

Yurtdışında doğan çocukların doğum bildirimi işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu Temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkeninveya bölgenindışında başka bir temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Doğum olayı, sözleşmeyi onaylamış bir ülkede gerçekleşmişse,uluslararası çok dilli doğum belgesi (Formül A) ile yapılacak tescil başvurusununalınmasında ülke ayrımı gözetilmez.Ancak, doğumun anılan Sözleşmeyi onaylamamış bir ülkede gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve doğum tescili için bildirimde bulunmak üzere, doğumun gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında Dış Temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili nüfus müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.

Çocuğun adı, 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türk harfleri ile üç adı geçmemek üzere çizgi, tire, nokta gibi işaretler kullanılmadan ve kısaltma yapılmadan yazılır.

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun XIV No’lu Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşme hükümleri saklıdır. Çocuğun ana veya babasından birinin Sözleşmeye taraf ülke vatandaşı olması halinde çocuğa Türk alfabesine uygun adla birlikte ilgili ülke hukukuna uygun ikinci ad harfiyen ve değiştirilmeksizin yazılabilir.

Arapça ve Farsça kökenli özel adlarda bulunan ince "g" ve "k" ünsüzlerinden ve kişi adlarında ince "l" ünsüzünden sonra gelen "a" ve "u" ünlüleri, kişinin yazılı olarak talep etmesi halinde düzeltme işareti (^) ile (Kâzım, Nigâr, Halûk, Lâle, Nalân, Bilâl, Hilâl, Celâl, vb.) yazılabilir.

Çocuklara konulmak istenen adlara alfabemizde yer alan “a” ve “u” harfleri dışındaki harflerin üzerine düzeltme işareti kullanılamaz.

Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar Hakkında

Evlilik birliği içinde veya herhangi bir nedenle evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde Türk vatandaşı babadan olan veya Türk vatandaşı anadan doğan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. Yapılan bildirim üzerine babanın soyadını alır ve aile kütüklerinde baba hanesine tescil edilir.

Türk vatandaşı anadan ve yabancı uyruklu babadan evlilik içinde doğan çocuk, anasının kaydının taşındığı evlilik hanesine, baba soyadıyla tescil edilir.

Masraf: 10 Avrto posta bedeli

Gerekli Belgeler:

 1. Çocuğun doğumuna ilişkin yetkili yabancı makamdan alınmış, anne ve baba adını da içerenresmi belge veya raporun aslıve fotokopisi

 • Anne ve babanın T.C. kimlik kartlarının ve varsa yabancı ülke kimliklerinin aslı ve fotokopileri,

 • Uluslararası aile cüzdanı veya yetkili yabancı makamdan alınmış evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi (varsa)

 • Aynı zamanda başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmış olan çocuklara ilişkin başvurularda çok vatandaşlık tescili için çocuğun yabancı ülke kimliği veya pasaportunun aslı ve fotokopisi,

 • Not:Evlilik yabancı makamlar önünde gerçekleşmiş ve henüz nüfusa tescil edilmemişse, evlilik tescili işleminin doğum tescili işleminden önce yapılması gerekmektedir.

  (Varsa “Temsilciliğe Özel” bölümünü de inceleyiniz!)

  YENİ DOĞAN ÇOCUKLARIN DOĞUM KAYDININ YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1) İTALYA’DA BAĞLI BULUNULAN BELEDİYEDEN(COMUNE)ALINAN ÇOK DİLLİ DOĞUM BELGESİ – FORM A (CERTIFICATO DI NASCITA IN MULTI LINGUE – FORMULA A), ASLI VE 1 FOTOKOPİSİ.YA DABELGESADECEİTALYANCA DİLİNDE İSE ANNE VE BABA İSİMLERİ DE YAZMALIDIR (CERTIFICATO DI NASCITA CON MATERNITA’ E PATERNITA’).

  2) ANNE VE BABANIN İKİSİ DE TÜRK İSE: ANNE VE BABANIN TÜRK NÜFUS CÜZDANLARININ ASILLARI İLE BİRER FOTOKOPİSİ (POSTA İLE GÖNDERİLDİĞİNDE ASILLARININ GÖNDERİLMESİNE GEREK YOKTUR).

  3) VARSA AİLE CÜZDANININ ASLI İLE BİR FOTOKOPİSİ (NÜFUS CÜZDANLARINDA “EVLİ” YAZIYOR İSE GEREK YOKTUR. POSTA İLE GÖNDERİLMESİ HALİNDE ASLININ GÖNDERİLMESİNE GEREK YOKTUR).

  4) ANNE VE BABANIN OTURMA İZİNLERİNİN BİRER FOTOKOPİSİ (POSTA İLE GÖNDERİLİYOR İSE ASLININ GÖNDERİLMESİNE GEREK YOKTUR).

  5) EŞLERDEN BİRİ YABANCI İSE; YABANCI OLAN EŞİN DOĞUM BELGESİ (CERTİFİCATO NASCITA’ CON MATERNITA’-PATERNITA’), ASLI VE 1 FOTOKOPİSİ.

  DOĞUM KAYDI İÇİN 10 EURO POSTA MASRAFI ALINMAKTADIR. BELGELER POSTA İLE GÖNDERİLDİĞİNDE BU MASRAFIN DA AYNI POSTA ZARFI İÇİNDE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

  ÖNEMLİ NOT:

  EVLİLİK DIŞI DOĞUM KAYITLARINDA ANNE VE BABANIN BERABER AYNI GÜN GELMESİ ZORUNLUDUR, POSTA İLE İŞLEM YAPILAMAZ:

  EVLİLİK DIŞI DOĞUM KAYITLARINDA, ANNENİN DOĞUM YAPTIĞI SIRADA VE 300 GÜN ÖNCESİNDEN İTİBAREN “BEKAR” OLDUĞUNU GÖSTERİR KENDİ ÜLKESİNDEN VE İTALYA’DA OTURDUĞU BELEDİYEDEN ALINMIŞ "BEKARLIK BELGESİ" (CERTIFICATO DELLO STATO CIVILE), ASILLARI VE BİRER FOTOKOPİLERİ: BELGE YABANCI DİLDE İSE İTALYANCAYA YEMİNLİ TERCÜMESİ VE İLGİLİ ÜLKENİN KONSOLOSLUK ONAYI VEYA APOSTİL MÜHRÜ ALINMASI ZORUNLUDUR. BU BELGE OLMADAN KAYIT YAPILABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

  E-pasaport ve kimlik kartı başvuru işlemi sadece randevu ile yapılmaktadır. Eşlerden birinin www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alarak, çocuk (18 yaşından küçük) pasaportları için diğer eş ile birlikte aynı gün gelmesi zorunludur. Sadece evlilik içi doğum kayıtlarında, Anneninyada babanın biriningelememesi durumunda,gelemeyenebeveyninİtalyan belediyeden “dichiarazione di assenso” denilen muvafakatnameyi hazırlatıp, imzalayıp, mühürleterek, ilgili belgeyigelen ebeveynevermesi zorunludur.

  Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklar Hakkında

  Evlilik dışında veya evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz günden sonra doğan veya baba tarafından mahkeme kararı ile soybağı reddedilen çocuk; annesinin bekârlık hanesine, annesinin soyadı ve bildireceği baba adı ile tescil edilir.

  Boşanarak bekârlık hanesine dönen ve çift soyadı taşıyan kadının çocuğu, annesinin kayıtlı bulunduğu haneye, annesinin bekârlık soyadı ve bildireceği baba adı ile tescil edilir.

  Halen bir başkası ile evli olan kadının evlilik öncesinde doğan çocuğu, annesinin bekârlık hanesine, bekârlık soyadı ve annesinin bildireceği baba adı ile tescil edilir.

  Koca hanesinde kayıtlı ve medenî hali dul olan kadının; evlilik birlikteliği dışında dünyaya gelen çocuğu, annesinin bekârlık hanesine, bekârlık soyadı ve annesinin bildireceği baba adı ile tescil edilir.

  Evlilik dışında Türk vatandaşı babadan ve Türk vatandaşı veya yabancı anneden doğan çocuk;

  (a) Babanın anne ile evlenmesi durumunda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 292. maddesine göre babasının soyadıyla baba hanesine tescil edilir.

  (b) Annenin veya çocuğun istemesi üzerine, Türk Medenî Kanununun 301. maddesi uyarınca mahkeme tarafından baba ile arasında soybağının belirlenmesi ya da Türk Medenî Kanununun 295. maddesi uyarınca babasının tanıması halinde, babasının soyadıyla baba hanesine tescil edilir.

  Masraf:10 Avrto posta bedeli

  Gerekli Belgeler:

  1.Anne ve babanın T.C. kimlik kartları ve varsa yabancı kimliklerinin aslı ve fotokopileri,

  2.Çocuğun doğum tarihi itibariyle annesinin medenî durumunu veya çocuğun başka bir erkekle soybağı bulunmadığını gösteren belgenin aslı ve fotokopisi,

  3.Anne yabancı uyruklu ise, çocuğun doğum tarihi itibariyle annesinin medenî durumunu veya çocuğun başka bir erkekle soybağı bulunmadığını gösteren belgenin aslı ve fotokopisi (anne boşanmışsa boşanma kararı ve fotokopisi de gereklidir),

  4.Çocuğun doğumunailişkinyetkili yabancı makamdan alınmışresmi belge veya raporun aslı ve fotokopisi

  5.Babanın yerel makamdan aldığı babalık tanıma belgesi ve fotokopisi (Yerel makamlarda tanıma yapılmamış ise Dış Temsilciliklerimizde de babalık tanıma senedi düzenlenmesi suretiyle tanıma yapılabilir. Bu durumda şahsen başvuru gereklidir.)

  6. Aynı zamanda başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmış olan çocuklara ilişkin başvurularda çok vatandaşlık tescili için çocuğun yabancı ülke kimliği veya pasaportunun aslı ve fotokopisi"

  7. Konunun, ibraz edilen belgelerle birlikte detaylı olarak incelenerek hatasız bir şekilde işlem tesis edilebilmesini teminen, özellikle anne soyadıyla annenin kayıtlı olduğu haneye annenin bildireceği baba adı ile tescil gerektiren durumlardaki evlilik birliği dışında doğan çocukların doğum tescili başvurularında, annenin ve/veya babanın da hazır bulunması talep edilebilir.

  İlgili Dosyalar

  Doğum Tescili İçin Dilekçe.doc

  Doğum tescili için dilekçe (Evlilik dışı) (1).doc

  Atatürk

  Pazartesi - Pazar

  09:00 - 17:00

  BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
  1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
  6.01.2024 6.01.2024 Yortu
  1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
  10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
  25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
  1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
  2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
  16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
  15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
  1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
  7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
  25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili