Yabancı Ülke Makamlarınca Verilen Boşanma Kararlarının Tescili (Tanıma), 6.12.2022

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin esaslara, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik’te ve Yabancı Ülke Adlî ve İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Tesciline Yönelik Açıklama’da yer verilmektedir.

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların nüfus kütüklerine tescili için yurt dışında kararın verildiği ülkedeki Dış Temsilciliklere, yurt içinde ise bazı il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine başvuru yapılabilecektir.

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurular; tarafların bizzat veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılır. Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir. Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez. Aynı anda birlikte müracaat edilmemesi halinde, taraflar farklı bir başvuru makamına başvuru yapamaz.

Taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurusu kabul edilir.

Tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşmiş boşanmalar hariç, evliliği sona ermiş kişilerin tescil talebinden önce ölmüş olmaları durumunda, yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tescili hukuki yararı bulunanlar tarafından da talep edilebilir. Bu durumda, ölü olan tarafın kanuni yararı bulunan mirasçılarından biri ile sağ olan diğer tarafın veya her iki tarafın da ölü olması halinde kanuni yararı bulunan mirasçılarından birer kişinin taraf olarak başvuru esnasında yetkili merci huzurunda birlikte hazır olması zorunlu olmayıp, taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki süre doksan günü geçemez. Ayrıca, ayrı ayrı müracaatlar farklı başvuru yerlerine yapılamaz.

Ayrı ayrı müracaat eden ancak doksan günlük süre geçmiş olduğundan başvurusu reddedilen tarafların birlikte müracaat etmeleri halinde müracaatları kabul edilir.

Taraflardan birinin veya vekillerinin yabancı uyruklu olması ve Türkçe bilmediği takdirde, Türk devletince tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanılabilir. Tercüman taraflarca başvuru anında hazır bulundurulur.

Çok uyruklu vatandaşlarımızın uyruğu bulunduğu diğer ülke kimliği ile alınmış olan yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarda, tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunması ve aynı kişi olduğunun tespit edilmesi halinde işlemler sonuçlandırılır. Tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunmaması, aynı kişi olduğunun tespit edilememesi ve çok uyrukluğun aile kütüklerine tescil edilememesi halinde ise başvuru reddedilir.

Masraf: 10 Avro Posta Bedeli

Gerekli Belgeler:

Not:Bu başvurular, hukuk farklılıklarının olduğu eyalet sistemiyle yönetilen ülkelerde, sadece boşanma kararını veren yabancı ülke makamlarının bulunduğu bölgeden sorumlu Temsilciliğimize; bunların dışındaki ülkelerde ise ilgili ülkede konsolosluk hizmeti sunmaya yetkili tüm Temsilciliklerimize yapılabilmektedir.

1) Başvuru formu (Başvuru sırasında Dış Temsilcilikten temin edilebilmektedir).

2) Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış adli veya idari makam kararının aslı ile noter veya Dış Temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi.

3) Adlî veya idarî makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya Dış Temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi.

4) Kimlik kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi.

5) Taraflardan birinin ölmüş olması veya yabancı olması halinde, ölmüş olan tarafın veya yabancı olan tarafın kimlik veya pasaportunun ibrazına gerek bulunmamaktadır. Tek taraflı başvuru yeterlidir. Ancak, taraflardan birinin Mavi Kartlı olması durumunda, Mavi Kartlı tarafın da başvurusu gereklidir.

6) Taraflardan birinin yabancı olduğu tek taraflı başvurularda, yabancı eş bilgilerinin (anne adı, baba adı ve doğum yeri gibi) Türk vatandaşı tarafın evlenme olayındaki eş bilgileri kısmından yararlanarak tamamlanması, yabancı uyruklu taraftan doğum belgesi talep edilmemesi gerekir.

7) Başvuru formunda yabancı uyruklu veya ölmüş olan tarafın imzasının aranmaması gerekir.

8) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği ve fotokopisi.

9) Başvurudan önce yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararla ilgili Türk mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa aslı veya fotokopisi.

Not:Aynı zamanda başka ülke vatandaşı olduğu halde, çok vatandaşlık tescili yapılmamış olan kişilerin diğer ülke vatandaşlığı ile yapmış oldukları boşanmalar çok vatandaşlık tescili yapıldıktan sonra tescil edilebilmektedir.

Not: Çiftin doğum tescili işlemleri yapılmamış çocuklarının bulunması halinde, öncelikle anılan işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili