Yurtdışı Askerlik Erteleme, 7.12.2022

Dikkat!:Öğrenci Statüsünde Askerlik Erteleme Başvuruları Başkonsolosluğumuzda Eğitim Ataşeliğimizce alınmakta ve işleme konulmaktadır. Bu nedenle randevularınızı ve gerekli belgelere dair bilgileri doğrudan Eğitim Ataşeliğimizin aşağıda sunulan iletişim bilgileri üzerinden temin ediniz.

T.C. Milano Eğitim Ataşeliği

Adres:Via Antonio Canova, 36 20145 Milano/İtalya

Telefon:+390209961101
E-posta:milano@meb.gov.tr

İşçi/İşveren/Bir Meslek veya Sanat Mensubu/Gemi Adamı Statüsünde Askerlik Erteleme Başvurusu

Yurtdışında işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde askerlik erteleme başvurusu ile ilgili esaslara 7179 sayılı Askerlik Kanunu ve Askeralma Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Askerlik çağı her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği senenin Ocak ayının birinci gününde başlar. Bu çerçevede, askerlik işlemlerinin yürütülmesinde yaş hesabı yapılırken gün/ay/yıl olarak “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.

Yurtdışı Erteleme Yararlanma Şartları

(1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde;

a) Çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunanlar,

b) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olanlar,

c) Tabiiyetinde bulunduğu yabancı ülkelerde ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar,

durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına başvurmaları halinde askerlikleri, 63 üncü maddede belirtilen esaslara uygun olarak 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.

(2) Erteleme şartlarını taşıyanların;

a) Doğum yılına göre 35 yaşında veya öncesinde bulunması,

b) Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunmaması,

c) Dövizli askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile fiili askerlik hizmetine başlamamış olması,

gerekir.

Yurtdışı Erteleme Başvuru Esasları

(1) Yabancı ülkelerde; ilticacı, kaçak işçi ve sığınmacı olarak bulunanların, bu durumlarını sona erdirmedikçe erteleme başvuruları kabul edilmez.

(2) Kendisi resmi Devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin veya birinci derece kan ve kayın hısımlarının görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususi pasaport sahibi olan yükümlülerden Kanunda öngörülen kendilerine işçi, işveren veya meslek sanat mensubu statüsünü sağlayan iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma izin belgesini ibraz edenlerden umuma mahsus pasaport sahibi olmaları istenmez.

(3) Yükümlülerin yurda giriş ve çıkış tarihleri kontrol edilirken, “girişi olmayan çıkışlar” ve “çıkışı olmayan girişler” ile aynı güne ait giriş ve çıkışlar dikkate alınmaz. Kayıtlarda, yurt dışına çıkışın ya da girişin olmadığı belirlense bile, yurda giriş veya çıkış yaptığını gösteren kullanılmış seyahat bileti, pasaport giriş-çıkış kaşesi, yurt içinde ya da yurt dışında muayene veya tedavi gördüğünü gösteren rapor veya benzeri belgeler ile kanıtlayabilenlerin işlemleri, yapılan tespit doğrultusunda yürütülür.

(4) Aile Birleşimi Anlaşmaları çerçevesinde yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri, iltica başvurusu dışında elde ettikleri ve kendisine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan çalışma iznini ihtiva eden oturma veya doğrudan çalışma izni alıncaya kadar başvuru yılını takip eden yılın sonuna kadar 35 yaşını geçmemek üzere birer yıllık sürelerle en çok üç kez bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmalarını müteakip ertelenebilir. Müracaatı, yükümlünün ikamet veya çalışma hakkı verileceği taahhüt edilen ülkede yaşayan eşi veya birinci dereceden kan ve kayın hısımları yapabilir. Bu şekilde yapılan müracaatlarda; yükümlü adına müracaat edenin çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya çalışma izni bulunduğunu gösteren belgelerin ve yükümlü ile yakınlık derecesini ispata yarayan evlilik belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de yükümlüye ikamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden yabancı ülke makamları tarafından düzenlenmiş belge ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

(5) Yoklama kaçağı veya bakaya olarak yurt içinde aranırken askerlik şubelerine teslim edilen veya kendiliğinden müracaat eden yükümlülerin herhangi bir yaş sınırı aranmadan, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanların ise yeniden dövizle askerlikten yararlanma hakkı bulunmadığından 35 yaş sınırı dikkate alınarak, yabancı bir ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olduklarının pasaport, oturma veya çalışma izin belgesi, yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı ya da Türk Konsoloslukları aracılığı ile kanıtlanmasını müteakip askerlik işlemleri bir defaya mahsus üç ay süreyle geçici olarak ertelenir.

(6) Yurt dışında öğrenciliğine bağlı olarak ikametine izin verilmiş olanların bu madde kapsamında erteleme işlemleri yapılmaz. Ancak, mevcut oturma veya çalışma izinlerinin kendilerine Kanunda belirtilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini sağlaması ve diğer yararlanma şartlarını da taşımaları halinde erteleme işlemi yapılabilir.

Yurtdışı Erteleme Süresinin Tespiti

Türk Konsolosluklarınca erteleme başvuruları kabul edilen yükümlülerin her türlü askerlik işlemleri, 35 yaşını geçmeyecek şekilde, iltica başvurusu dışında elde ettikleri;

a) Süresiz çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olanlar ile ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olan yükümlülerin ertelemeleri, başvurularının kabulünü müteakip doğum yılına göre 35 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar,

b) Süreli çalışma iznini de ihtiva eden oturma veya çalışma izinlerinden uzun olanının bitim tarihini takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,

ertelenebilir.

Yurtdışı Ertelemenin İptali

(1) Erteleme başvurusu kabul edilenlerden;

a) Yararlanma şartlarını oluşturmadıkları halde başvuruları yanlışlıkla kabul edilenlerin,

b) Kendi istekleri ile yararlanma hakkından vazgeçenlerin,

c) Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin,

ç) Türk bandıralı gemilerde çalışanların,

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunanların,

e) Oturma veya çalışma izni iptal edilenlerin veya oturma veya çalışma iznini yeniletmeyenlerin,

f) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle erteleme başvurusunda bulunduğu anlaşılanların,

g) Dövizle askerlik dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile askerlik hizmetine başlayanların,

ğ) Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin,

h) Vefat edenlerin,

ı) Yurda kesin dönüş yapan veya sınır dışı edilenlerin,

i) Başvuru tarihi ile ertelemenin sona erdiği tarih arasında bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde kalanların,

ertelemeleri iptal edilir.

Yurtdışı Yeniden Erteleme Esasları

(1) “Yurtdışı Ertelemenin İptali” başlığının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) maddelerinde belirtilen nedenlerden dolayı askerlik ertelemeleri iptal edilenler, yararlanma şartlarını yeniden haiz oldukları takdirde erteleme hakkından yararlanabilirler.

(2) Bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri zorunlu nedenlerden dolayı yurda dönen ve erteleme dönemi içinde yer alan bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, tabi oldukları yaş sınırını geçmemek üzere yükümlünün yurda döndüğü yılı takip eden yılın sonuna kadar iptal edilmez.

Yurtdışı Erteleme İle İlgili Yükümlülerce Yapılacak İşlemler

(1) Yurt dışı ertelemesinden ilk kez yararlanmak isteyen yükümlüler gerekli başvuru belgeleriyle birlikte bizzat, müteakip (yeniden) ertelemelerde ise bizzat veya posta yoluyla Türk Konsolosluklarına başvururlar.

(2) Gemi adamları ilk ve müteakip (yeniden) ertelemelerde Türk Konsolosluklarına bizzat başvururlar.

(3) Yükümlülerin yararlanma şartlarını kaybetmeleri veya erteleme süresi içinde Kanunun başka bir maddesi gereğince askerlik erteleme talebinde bulunmaları halinde, erteleme işleminin sonlandırılması için doğrudan veya Türk Konsoloslukları vasıtasıyla askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekir.

GEMİ ADAMLARININ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ TEMSİLCİLİKLER

S.NU.

ÜLKE

TEMSİLCİLİK ADI

1

ALMANYA

Berlin, Hamburg, Hannover

2

AMERİKA

Los Angeles, New York

3

ANGOLA

Luanda

4

AR JANTIN

Buenos Aires

5

ARNAVUTLUK

Tiran

6

AVUSTRALYA

Sidney, Melburn

7

BELÇİKA

Anvers

8

BAHREYN

Manama

9

BİRLEŞİK ARAP EM.

Dubai

10

BREZİLYA

Sao Paulo

11

BULGARİSTAN

Burgaz

12

CEZAYİR

Cezayir

13

ÇIN HALK CUM.

Şanghay, Hong Kong

14

DANİMARKA

Kopenhag

15

FİLDİŞİ SAHİLİ

Abidjan

16

FILIPINLER

Manila

17

FRANSA

Marsilya

18

GAMBİYA

Banjul

19

GÜRCİSTAN

Batum

20

HIRVATİSTAN

Zagreb

21

Hindistan

Mumbai

22

HOLLANDA

Rotterdam

23

IRAK

Basra

24

INGİLTERE

Londra

25

İSPANYA

Barcelona

26

İSRAİL

Tel Aviv

27

JAPONYA

Tokyo

28

KATAR

Doha

29

LETONYA

Riga

30

MALTA

Valetta

31

MEKSIKA

Meksika

32

MOZABİK

Maputo

33

MISIR

İskenderiye

34

PAKİSTAN

Karaçi

35

PORTEKİZ

Lizbon

36

ROMANYA

Köstence

37

RUSYA

Novorossisk

38

SENEGAL

Dakar

39

SİNGAPUR

Singapur

40

SURİYE

Halep

41

SUUDİ ARABİSTAN

Cidde

42

TAYLAND

Bangkok

43

TUNUS

Tunus

44

UKRAYNA

Odesa

45

VENEZÜELLA

Karakas

46

YEMEN

Sana

47

YENİ ZELANDA

Wellington

48

YUNANİSTAN

Atina Pire, Selanik, Rodos

Masraflar: 0 Avro

Gerekli Belgeler:

Not:Askerlik erteleme başvuruları, işçi/işveren/bir meslek veya sanat mensubu statüsündekiler için, sadece başvuruya esas çalışma iznini veya çalışma iznini de kapsayan ikamet iznini düzenleyen yabancı ülke makamlarının bulunduğu bölgeden sorumlu Dış Temsilciliklerimize yapılabilir. Gemi adamlarının başvuru yapabileceği Dış Temsilciliklerimizin listesine “Genel Bilgiler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

a) İşçiler;

1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkenin resmî makamlarından iltica başvurusu dışında elde ettikleri ve kendilerine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan çalışma iznini ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesi ve fotokopisi

2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu (eski pasaport/lar dahil-müteakip ertelemelerde) ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi,

3) İki adet vesikalık fotoğraf (sadece ilk erteleme için)

4) – Formlar bölümünde bulunan "Tebliğ Belgesi ve Taahhütname" (Sadece postayla yapılacak müteakip erteleme başvurularında)

b) İşverenler;

1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkenin resmî makamlarından iltica başvurusu dışında elde ettikleri ve kendilerine yabancı ülkede işveren statüsü sağlayan çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesi ve fotokopisi

2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu (eski pasaport/lar dahil-müteakip ertelemelerde) ve işlem görmüş tüm sayfaları fotokopisi,

3) İki adet vesikalık fotoğraf (sadece ilk erteleme için)

4) Formlar bölümünde bulunan "Tebliğ Belgesi ve Taahhütname" (Sadece postayla yapılacak müteakip erteleme başvurularında)

c) Bir meslek veya sanatı icra edenler;

1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkenin resmî makamlarından iltica başvurusu dışında elde ettikleri ve kendilerine yabancı ülkede meslek ya da sanatlarını icra etmelerine imkân veren çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesi ve fotokopisi

2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu (eski pasaport/lar dahil- müteakip ertelemelerde) ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

3) İki adet vesikalık fotoğraf (sadece ilk erteleme için)

4) Formlar bölümünde bulunan "Tebliğ Belgesi ve Taahhütname" (Sadece postayla yapılacak müteakip erteleme başvurularında)

ç) Gemi adamları;

1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi ve fotokopisi

2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı ve fotokopisi,

3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu (eski pasaport/lar dahil-müteakip ertelemelerde) ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

4) İki adet vesikalık fotoğraf (sadece ilk erteleme için)

d) Yabancı ülkelerde ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar;

1) Yabancı ülke kimliği veya pasaportunun aslı ve işlem görümüş tüm sayfaların fotokopisi,

2) TC. kimlik kartının aslı ve fotokopisi veya TC. pasaportunun aslı ve fotokopisi (yabancı kimliği veya pasaportundaki kişiyle Türk kayıtlarındaki kişinin aynı kişi olup olmadığını teyidi için)

3) Yurtdışında yaşadığını gösterir güncel ikamet belgesi ve fotokopisi,

4) İki adet vesikalık fotoğraf,

ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına, gemi adamları ise geminin bayrağını taşıdığı ülkedeki veya Dışişleri Bakanlığının gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi için yetkilendirdiği Türk Konsolosluklarına başvurmak zorundadır.

Not: Dış Temsilciliklerimiz yükümlülerin ibraz etmiş olduğu belgelerin yeterli olmadığını değerlendirmesi halinde durumunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi başvuru sırasında talep edebilirler.

Not: Aynı zamanda başka ülke vatandaşı olduğu halde, çok vatandaşlık tescili yapılmamış olan kişilerin askerlik erteleme işlemleri çok vatandaşlık tescili yapıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

İlgili Dosyalar

Tebliğ Belgesi ve Taahhütname - İşçi Ertelemeleri İçin (2 adet).doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili