Dövizle Askerlik, 7.12.2022

Dövizle Askerlik Başvurusu (Askerlik Kanunu/39. Madde)

Dövizle askerlik başvurusu ile ilgili esaslara 7179 sayılı Askerlik Kanunu ve Askeralma Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Dövizle Askerlikten Yararlanma Esasları

 1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Milli Savunma Bakanlığınca verilen uzaktan eğitimi tamamlamış olmak. (https://dovizle.msb.gov.tr/adresi üzerinden erişim sağlanabilir)

b) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statüsüne veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı cüzdanında yazılı mesleğini icra eden gemi adamı statülerini haiz olarak yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen çalışmış olmak.

c) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile askerlik hizmetine başlamamış olmak.

ç) Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar için ise, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmuş olmak.

d) Kanunda belirtilen döviz miktarını peşin ödemek.

(2) Yükümlülerin Kanunda belirtilen şart ve statülere uygun olarak birden fazla ülkede çeşitli zaman aralıkları dâhilinde çalıştıkları süreler, belgelendirilmesi kaydıyla çalışma ve bulunma sürelerinden sayılır. Çok vatandaşlık hakkına sahip vatandaşların yalnızca tabiiyetindeki ülkelerde bulundukları süreler bulunma süresinden sayılır. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşların ise süresiz ikamet iznine sahip oldukları ülkelerde bulundukları süreler bulunma süresi olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden önce yararlanma şartlarını sağlamış olanların işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında yürütülür.

(3) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan yurt dışında fiilen çalıştıkları veya bulundukları süre içerisinde;

a) İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensupları ya da gemi adamlarının;

1) Ücret veya maaşının yurt içinden transfer edildiği,

2) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunduğu,

3) Geçerli oturma çalışma izninin olmadığı ya da oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı,

4) Gemi adamı cüzdanı ve geçerli bir iş sözleşmesinin bulunmadığı veya Türk bandıralı gemilerde çalıştığı,

5) Yurt içinde geçirdiği,

6) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

b) Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların;

1) Yurt içinde geçirdiği,

2) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunduğu,

3) Yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip olmadığı ya da yabancı ülke vatandaşlığının bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olmadan çalıştığı ya da bulunduğu,

4) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

tespit edilen süreleri çalışma veya bulunma süresinden sayılmaz.

c) Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların;

1) Yurt içinde geçirdiği,

2) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunduğu,

3) Süresiz ikamet iznine sahip olmadığı ya da süresiz ikamet iznine sahip bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olmadan çalıştığı ya da bulunduğu,

tespit edilen süreleri çalışma veya bulunma süresinden sayılmaz.

(4) Dövizle askerlik hizmeti başvurularının kabul edilmesine esas teşkil eden çalışma süresi hesaplanırken;

a) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kendisine ait mülklerin kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların,

b) Malûliyet yardımı alanların,

c) Eşi çalıştığından ya da ikamet edilen hanenin toplam geliri yeterli olduğundan kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin,

ç) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların,

bu durumlarını ispata yarayan belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu sürelerin tamamı fiilen çalışma süresine dahil edilir.

(5) Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip oldukları süreler bulunma süresine dâhil edilir.

(6) Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların doğduğu yabancı ülkede süresiz ikamet izni almadan önce oturma veya çalışma iznine sahip oldukları süreler bulunma süresine dâhil edilir.

(7) Yükümlülerin yurda giriş ve çıkış tarihleri kontrol edilirken, “girişi olmayan çıkışlar” ve “çıkışı olmayan girişler” ile aynı güne ait giriş ve çıkışlar dikkate alınmaz. Kayıtlarda, yurt dışına çıkışın ya da girişin olmadığı belirlense bile, yurda giriş veya çıkış yaptığını gösteren kullanılmış seyahat bileti, pasaport giriş-çıkış kaşesi, yurt içinde ya da yurt dışında muayene veya tedavi gördüğünü gösteren rapor veya benzeri belgeler ile kanıtlayabilenlerin işlemleri, yapılan tespit doğrultusunda yürütülür.

(8) Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk şirketlerinde çalışanların Kanunda belirtilen statüleri haiz olmaları, çalıştıkları işyerinin ticari faaliyette bulunma ve gelir elde etme izninin olması, ücret ve maaşlarının bu ülkede elde edilen gelirden ve döviz olarak ödenmesi kaydıyla kabul edilir.

(9) Yabancı bir ülkeye iltica talebiyle sığınanlar ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların ya da yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu, gemi adamı ya da çok vatandaşlık hakkını kazanmadıkça dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilmez. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olmayanların süresiz ikamet izni olmadıkça dövizle askerlik hizmeti başvurularında çalışma süresi aranır. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, iltica talebiyle sığınanlar ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların ya da yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların bu statülerde bulundukları süreler çalışma ve bulunma sürelerine dâhil edilmez.

(10) Başvuru tarihi itibarıyla geçerli bir pasaport ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

(11) Aile Birleşimi Anlaşmaları kapsamında askerlikleri ertelenen yükümlülerin oturma veya çalışma izni olmadan çalıştıkları süreler, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılmaz.

(12) Dövizle askerlik hizmeti başvurusunun gerçekleşmesi için, uzaktan eğitim programının tamamlanması, başvuruya esas teşkil eden evrakın Türk Konsolosluğuna ibraz edilmesi, Türk Konsolosluklarınca yapılacak inceleme neticesinde hak sahibi olduklarının tespit edilmesi, Kanunda öngörülen dövizin ödenmesi ve haklarında dövizle askerlik başvuru belgesinin tanzim edilmesi gerekir. Uzaktan eğitim programının tamamlanması ve/veya ödemede bulunulması dövizle askerlik başvurusunun tamamlandığı anlamına gelmez.

(13) Yurt dışında öğrenciliğine bağlı olarak ikametine izin verilmiş olanlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanamaz. Ancak, mevcut oturma veya çalışma izinlerinin kendilerine Kanunda belirtilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini sağlaması ve diğer yararlanma şartlarını da taşımaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir.

(14) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı mülga Askerlik Kanunu uygulamaları gereğince dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

(15) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Döviz Ödeme Esasları

(1) Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, Kanunun 39. maddesi uyarınca TL cinsinden belirlenen tutarın (bu tutar her yılın 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak şekilde yılda 2 kez belirlenmektedir) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre Avro karşılığı veya Avro karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır.

(2) Avro para birimini kullanmayan ancak paraları konvertibl olan yabancı ülkelerde bulunanlar, Askeralma Genel Müdürlüğünce belirlenen Avro dışındaki konvertibl döviz tutarını öderler.

(3) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler de belirlenen konvertibl döviz miktarlarından herhangi biri ile ödemede bulunabilirler.

(4) Yapılan ödemeler, Dışişleri Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılacak özel döviz hesabına Avro olarak kaydedilir. Bu tutarlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir.

(5) Döviz tahsilâtı ve özel döviz hesabına aktarılması ile ilgili oluşacak transfer ücreti ve diğer masraflar yurt dışı temsilcilikler tarafından yükümlülerden tahsil edilir. Transfer ücreti ve diğer masraflar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığınca belirlenir.

(6) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yapılan döviz ödemelerinin tahsilatı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılmış özel döviz hesabına aktarılması işlemleri Dışişleri Bakanlığınca yapılır.

(7) Yükümlüler dövizle askerlik ödemelerini peşin olarak yapar.

Dövizle Askerlik Başvurusunun İptalini Gerektiren Durumlar

(1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenlerden çalışma veya bulunma süresi içerisindeki;

a) İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensupları ya da gemi adamlarının;

1) Ücret veya maaşının yurt içinden transfer edildiği,

2) Yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu,

3) Geçerli bir oturma çalışma izni olmadığı ya da oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı,

4) Gemi adamı cüzdanı ve geçerli bir iş sözleşmesinin bulunmadığı veya Türk bandıralı gemilerde çalıştığı,

5) Yurt içinde geçirdiği,

süreler düşüldükten sonra toplam çalışma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu,

6) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başladığı,

7) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,

8) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,

9) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

sonradan anlaşılanlar,

b) Çok vatandaşlık hakkına sahip olanlardan;

1) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,

2) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başladığı,

3) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

4) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,

5) Yurt içinde geçirdiği veya yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu ya da yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma ve çalışma iznine sahip olmadıkları süreler düşüldükten sonra toplam bulunma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu,

sonradan tespit edilenler dövizle askerlik hizmetinden faydalanamazlar. Bu durumda bulunan yükümlülerin müracaatları nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesince iptal edilir.

(2) Türk Konsolosluklarınca bu madde kapsamında olduğu tespit edilenlerin kimlik bilgileri başvurularının iptali için nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesine bildirilir.

(3) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ve müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılanlar hariç diğer nedenlerle başvurusu iptal edilenler, yararlanma şartlarını sonradan sağlamaları halinde dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilirler. Bunların ödedikleri toplam döviz tutarı, ödeyecekleri miktardan düşülür.

(4) Başvuru ve ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin bu istekleri kabul edilmez.

(5) Başvurusu kabul edilmeyen ya da başvurusu iptal edilen yükümlülerin askerlik işlemleri tabi oldukları statülerine göre yürütülür.

Dövizle Askerlik Geri Ödeme Esasları

(1) Döviz ödemesinde bulunanlardan;

a) Başvurusu kabul edilmeyen veya iptal edilenlerin,

b) Öngörülen döviz tutarlarından fazla ödemede bulunanların,

c) Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptıkları tespit edilenlerin,

ödedikleri dövizler talepleri halinde kendilerine, vekillerine, vasilerine veya kanuni mirasçılarına iade edilir.

(2) Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurt dışında ise askerlik şubelerine iletilmek üzere Türk Konsolosluklarına yapılır. Yükümlüler dilekçelerinde; yurt içinde kendi adlarına açılan Türk Lirası hesaplarının IBAN’ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

(3) Vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlerin, bu durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretleri talep dilekçelerine eklenir. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için, mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme teklifinde bulunulur.

(4) Ödenen dövizler, yükümlülerin ödeme yaptığı tarihteki Avro karşılığı üzerinden, askerlik şubelerince bildirilmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca iade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre Türk Lirasına çevrilerek talep dilekçesinde belirtilen hesap numarasına aktarılır. Geri ödeme işleminin gerçekleştiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı tarafından ilgili askerlik şubesine bildirilir.

Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Yükümlülerce Yapılacak İşlemler

Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerce yapılacak işlemler şunlardır:

a) Dövizle askerlik uzaktan eğitiminde başarılı olmalarını müteakip, başvuru belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına kendileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak.

b) Belirlenen döviz miktarını Türk Konsolosluklarına peşin ödemek.

c) Türk Konsolosluklarınca tanzim edilen Ek-15’te yer alan Dövizle Askerlik Hizmeti Başvuru Belgesinin ilgili bölümlerini imzalamak suretiyle başvuru işlemini tamamlamak.

GEMİ ADAMLARININ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ TEMSİLCİLİKLER

S.NU.

ÜLKE

TEMSİLCİLİK ADI

1

ALMANYA

Berlin, Hamburg, Hannover

2

AMERİKA

Los Angeles, New York

3

ANGOLA

Luanda

4

AR JANTIN

Buenos Aires

5

ARNAVUTLUK

Tiran

6

AVUSTRALYA

Sidney, Melburn

7

BELÇİKA

Anvers

8

BAHREYN

Manama

9

BİRLEŞİK ARAP EM.

Dubai

10

BREZİLYA

Sao Paulo

11

BULGARİSTAN

Burgaz

12

CEZAYİR

Cezayir

13

ÇIN HALK CUM.

Şanghay, Hong Kong

14

DANİMARKA

Kopenhag

15

FİLDİŞİ SAHİLİ

Abidjan

16

FILIPINLER

Manila

17

FRANSA

Marsilya

18

GAMBİYA

Banjul

19

GÜRCİSTAN

Batum

20

HIRVATİSTAN

Zagreb

21

Hindistan

Mumbai

22

HOLLANDA

Rotterdam

23

IRAK

Basra

24

INGİLTERE

Londra

25

İSPANYA

Barcelona

26

İSRAİL

Tel Aviv

27

JAPONYA

Tokyo

28

KATAR

Doha

29

LETONYA

Riga

30

MALTA

Valetta

31

MEKSIKA

Meksika

32

MOZABİK

Maputo

33

MISIR

İskenderiye

34

PAKİSTAN

Karaçi

35

PORTEKİZ

Lizbon

36

ROMANYA

Köstence

37

RUSYA

Novorossisk

38

SENEGAL

Dakar

39

SİNGAPUR

Singapur

40

SURİYE

Halep

41

SUUDİ ARABİSTAN

Cidde

42

TAYLAND

Bangkok

43

TUNUS

Tunus

44

UKRAYNA

Odesa

45

VENEZÜELLA

Karakas

46

YEMEN

Sana

47

YENİ ZELANDA

Wellington

48

YUNANİSTAN

Atina Pire, Selanik, Rodos

Masraflar: Başkonsolosluğa doğrudan sorunuz.

Gerekli Belgeler:

Not:Dövizle askerlik başvuruları, işçi/işveren/bir meslek veya sanat mensubu statüsündekiler için, sadece başvuruya esas çalışma iznini veya çalışma iznini de kapsayan ikamet iznini düzenleyen yabancı ülke makamlarının bulunduğu bölgeden sorumlu Dış Temsilciliklerimize yapılabilir. Gemi adamlarının başvuru yapabileceği Dış Temsilciliklerimizin listesine “Genel Bilgiler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

a) İşçiler:

1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine göre alınmış ve kendilerine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan belge ve fotokopisi,

2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam üç yıl (1095 gün-farklı dönemlerde farklı iş yerlerinde çalışılan süreler bu süreye dahil edilir) süre ile yabancı ülkede çalıştığını kanıtlayan belge ve fotokopisi (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süreli olanlar için)

3) Herhangi bir işyerinde çalışmadığı içinişsizlik sigortası alanların veya kendisine ait mülklerin kira ya da benzeri geliriyle geçimini sağlayanların, malûliyet yardımı alanların, eşi çalıştığından ya da ikamet edilen hanenin toplam geliri yeterli olduğundan kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin, resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını ispata yarayan belgeleri (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süreli olanlar için)

4) En az 1095 gün yurtdışında bulunmuş olduğunu ve halihazırda yurtdışında yaşadığını gösterir güncel ikamet belgesi ve fotokopisi, (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süresiz olanlar için)

5) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu (varsa eski pasaport/lar dahil) ve fotokopisi

6) İki adet vesikalık fotoğraf

b) İşverenler:

1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine göre alınmış ve kendilerine işveren statüsü sağlayan oturma belgesi ve fotokopisi,

2) Yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam üç yıl (1095 gün-farklı dönemlerde çalıştırılan farklı şirketlerdeki süreler bu süreye dahil edilir) süre ile işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge ve fotokopisi (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süreli olanlar için)

3) Herhangi bir işyerinde çalışmadığı içinişsizlik sigortası alanların veya kendisine ait mülklerin kira ya da benzeri geliriyle geçimini sağlayanların, malûliyet yardımı alanların, eşi çalıştığından ya da ikamet edilen hanenin toplam geliri yeterli olduğundan kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin, resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını ispata yarayan belgeleri (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süreli olanlar için)

4) En az 1095 gün yurtdışında bulunmuş olduğunu ve halihazırda yurtdışında yaşadığını gösterir güncel ikamet belgesi ve fotokopisi, (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süresiz olanlar için)

5) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu (varsa eski pasaport/lar dahil) ve fotokopisi,

5) İki adet vesikalık fotoğraf

c) Bir meslek veya sanatı icra edenler:

1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine göre alınmış ve kendilerine meslek ya da sanatlarını fiilen icra etmelerine imkân veren belge,

2) Yabancı ülkelerde en az toplam üç yıl (1095 gün-farklı meslek veya sanat icra edilerek geçirilen süreler bu süreye dahil edilir) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge ve fotokopisi, (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süreli olanlar için)

3) Herhangi bir işyerinde çalışmadığı içinişsizlik sigortası alanların veya kendisine ait mülklerin kira ya da benzeri geliriyle geçimini sağlayanların, malûliyet yardımı alanların, eşi çalıştığından ya da ikamet edilen hanenin toplam geliri yeterli olduğundan kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin, resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını ispata yarayan belgeleri (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süreli olanlar için)

4) En az 1095 gün yurtdışında bulunmuş olduğunu ve halihazırda yurtdışında yaşadığını gösterir güncel ikamet belgesi ve fotokopisi, (çalışma izni veya çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni süresiz olanlar için)

5) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu (varsa eski pasaport/lar dahil) ve fotokopisi,

6) İki adet vesikalık fotoğraf

ç) Yurt dışında ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar;

1- Yabancı ülke kimliği veya yabancı ülke pasaportu ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi,

2) TC. kimlik kartının aslı ve fotokopisi veya TC. pasaportunun aslı ve fotokopisi (yabancı kimliği veya pasaportundaki kişiyle Türk kayıtlarındaki kişinin aynı kişi olup olmadığının teyidi için)

3) En az 1095 gün yurtdışında bulunmuş olduğunu ve halihazırda yurtdışında yaşadığını gösterir güncel ikamet belgesi ve fotokopisi,

4) İki adet vesikalık fotoğraf

Not: Aynı zamanda başka ülke vatandaşı olduğu halde, çok vatandaşlık tescili yapılmamış olan kişilerin askerlik erteleme başvuruları, çok vatandaşlık tescili yapıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

d) Gemi adamları:

1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmeleri ve fotokopisi

2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı ve fotokopisi

3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu (varsa eski pasaport/lar dahil) ve fotokopisi,

4- İki adet vesikalık fotoğraf

ile geminin bayrağını taşıdığı ülkedeki veya gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığınca yetkilendirilen ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına kendileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

Not: Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşi veya birinci derece kan ve kayın hısımlarının görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususi pasaport sahibi olan yükümlülerden Kanunda öngörülen kendisine işçi/işveren/meslek sanat mensubu statüsünü sağlayan çalışma iznini ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesini ibraz edenlerden umuma mahsus pasaport sahibi olmaları istenmez.

DUYURU

MSB tarafından, Uzaktan Eğitim çalışmalarının tamamlandığı ve dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan "uzaktan eğitim portalının" yürürlüğe girdiği duyurulmuştur.

Bu durumda Milli Savunma Bakanlığından alınan talimata göre, Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin ödemeleri gereken dövizle askerlik bedelinin 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde, 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık (dahil) 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 5.363,66 Avro olarak belirlendiğibelirtilmiştir.

YÜKÜMLÜLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Uzaktan eğitim portalına erişim adresi olanhttps://dovizle.msb.gov.trüzerinden sisteme giriş yaparak, “Yeni hesap” butonunu tıklayacak, açılan penceredeki formu dolduracak, sisteme T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapacak,

 1. Portala giriş yapılmasını müteakip uzaktan eğitim ders içeriklerine erişerek, tanımlanan ders içeriklerinin tamamını takip edecek ve her bir içerik sonunda yöneltilen soruları doğru olarak cevaplayacak,

 1. Uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlüler, bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden aşağıda belirtilen evraklar ile başvuracak,5.691.00 Avro’yu konsolosluk şubesine peşin ve nakit olarak ödemeleri koşuluyla dövizle askerlik hizmeti kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

 1. Dövizle askerlik hizmeti hakkında merak edilen konular, Askeralma Genel Müdürlüğüne ait “http://www.asal.msb.gov.tr” internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden takip edilecektir.

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Uzaktan Eğitimi tamamlamalarını müteakip (Uzaktan eğitimin tamamlandığını Başkonsolosluğumuzdan teyit ediniz lütfen.)www.konsolosluk.gov.tradresinden randevu alarak gelen, İşçi/işveren/bir meslek, sanat mensubu/birden fazla tabiiyetli statüsünde bulunanlar için başvuru esnasındagerekli belgeler;

 1. İtalya’da İşçi/işveren/bir meslek sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesi(permesso di soggiorno valido).

 • İşçiler için; İtalyan resmi makamlarının (INPS-INAIL-EPAP-INPDAP-ENPAM) biri tarafından verilmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan Hizmet belgesi(Estratto conto contributivo/previdenziale),

 • İşverenler için; yine aynı kurumlardan, İtalya’da, bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge aslı ve fotokopisi

  Serbest meslek veya Sanat mensubu statüsü bulunanlar için; yine İtalya’da aynı kurumlardan birinden, en az toplam 3 yıl (Yurtiçinde geçirilen süreler hariç toplam 1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge aslı ve fotokopisi

  1. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu(varsa eski pasaportları),Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, varsa yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu asılları ve fotokopileri ve2(iki) adet vesikalık fotoğraf.

  1. İtalyan vatandaşlığına sahip olan yükümlülerin 3 yıl çalışmış olduklarını belgelendirmeleri istenmeyecektir, bu yükümlüler İtalyan kimlik belgesi(carta d’identita’ valida) veya İtalyan pasaportu asılları ve fotokopileri, İtalya’da 3 yıl süre ile fiilen bulunmuş olduklarını kanıtlayacak ikamet belgesi (Belediye’den alınacak “Certificato di residenza storico” ibraz etmeleri gereklidir.

 • Yurt dışında doğup, yurt dışında halen ikamet eden ve aynı zamanda süresiz oturma iznine sahip olan vatandaşlarımızdan 3 yıl çalışmış olduklarını belgelendirmeleri istenmeyecektir, bu yükümlülerin yurt dışında doğmuş olduğunu (certificato di nascita) ve süresiz oturma iznine (permesso di soggiorno illimitato) sahip olduğunu ispat edecek belgeleri ibraz etmesi gerekir.

 • Dövizle Askerlik Başvurusu (Askerlik Kanunu/Geçici 2. Madde)

  Dövizle askerlik başvurusu ile ilgili esaslara 7179 sayılı Askerlik Kanunu ve Askeralma Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

  Mülga 1111 sayılı Kanuna göre dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine kendileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla 31/12/2025 tarihine kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın müracaat tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıca ödemeleri hâlinde;

  a) Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki 39. maddenin 1. fıkrasında öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.

  b) Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki 39. maddenin 1. fıkrasında öngörülen tutara eşit veya bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Ancak bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmez.

  Bu madde kapsamında yapılacak döviz ödemeleri; yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kanunun 39. Maddesinin 7. ve 8. fıkra hükümleri kapsamında tahsil edilir.

  Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Dışişleri Bakanlığı (DİB) sistemleri arasında yapılan entegrasyon sayesinde, bu madde kapsamında başvuru yapanların ödemeleri gereken tutara ilişkin bilgi, başvuru sırasında yapılan sorgulamalar neticesinde, MSB tarafından elektronik olarak ilgili Dış Temsilciliğimiz ekranına iletilir.

  Gerekli Belgeler:

  TC. kimlik kartının aslı ve fotokopisi

  Varsa daha önce yapılan ödemelere ilişkin dekont/makbuz/belge ve fotokopileri

  !! ÖNEMLİ UYARI !!

  --Randevulara ek kişi olarak alınmışrefakatçiler kabul edilememektedir.

  DUYURU

  MSB tarafından, Uzaktan Eğitim çalışmalarının tamamlandığı ve dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan "uzaktan eğitim portalının" 11 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği duyurulmuştur. Bu durumda 03 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan dövizle askerlik başvurularının kabul edilme işlemleri, 11 Aralık 2018 tarihi itibarıyla dış temsilciliklerimizce de yerine getirilmeye başlanılmıştır.

  YÜKÜMLÜLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

  1. Uzaktan eğitim portalına erişim adresi olan https://dovizle.msb.gov.tr üzerinden sisteme giriş yaparak, “Yeni hesap” butonunu tıklayacak, açılan penceredeki formu dolduracak, sisteme T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapacak,

  2. Portala giriş yapılmasını müteakip uzaktan eğitim ders içeriklerine erişerek, tanımlanan ders içeriklerinin tamamını takip edecek ve her bir içerik sonunda yöneltilen soruları doğru olarak cevaplayacak,

  3. Uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlüler, bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden aşağıda belirtilen evraklar ile başvuracak, 2.000,00 Avro’yu konsolosluk şubesine peşin ve nakit olarak ödemeleri koşuluyla dövizle askerlik hizmeti kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

  4. Dövizle askerlik hizmeti hakkında merak edilen konular, Askeralma Genel Müdürlüğüne ait “http://www.asal.msb.gov.tr” internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden takip edilecektir.

  DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Uzaktan Eğitim aldıklarının tespitini müteakip www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alarak gelen, İşçi/işveren/bir meslek sanat mensubu/birden fazla tabiiyetli statüsünde bulunanlar için başvuru esnasında gerekli belgeler;

  a. İtalya’da İşçi/işveren/bir meslek sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesi (permesso di soggiorno valido) ya da İtalyan vatandaşı ise İtalyan kimlik belgesi (carta d’identita’ valida) veya İtalyan pasaportu asılları ve fotokopileri,

  b. İşçiler için; İtalyan resmi makamlarının (INPS-INAIL-EPAP-INPDAP-ENPAM) biri tarafından verilmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (Yurtiçinde geçirilen süreler hariç toplam 1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan Hizmet belgesi (Estratto conto contributivo/previdenziale), İşverenler için; yine aynı kurumlardan, İtalya’da, bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl (Yurtiçinde geçirilen süreler hariç toplam 1095 gün) süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge aslı ve fotokopisi Serbest meslek veya Sanat mensubu statüsü bulunanlar için; yine İtalya’da aynı kurumlardan birinden, en az toplam 3 yıl (Yurtiçinde geçirilen süreler hariç toplam 1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge aslı ve fotokopisi

  c. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu(varsa eski pasaportları), Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, varsa yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu asılları ve fotokopileri ve 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

  Atatürk

  Pazartesi - Pazar

  09:00 - 17:00

  BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
  1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
  6.01.2024 6.01.2024 Yortu
  1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
  10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
  25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
  1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
  2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
  16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
  15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
  1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
  7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
  25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili