Noterlik İşlemi Başvurusu (Vekaletname-Azilname-Muvafakatname-Taahhütname-Sözleşme vb.), 7.12.2022

Noterlik işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Birçok noterlik işleminin dış temsilciliklerimizde gerçekleştirilmesi mümkündür.Noterlik işlemlerinde dikkat edilmesi gereken detaylar aşağıda sıralanmaktadır.

I) Noterlik Kanunu'nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklerimize bizzat gidilerek "Düzenleme" şeklinde yapılması zorunludur:

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşmeler (tapu kütüğüne şerh verilmesiyle ilgili olarak esas alınacak kira sözleşmeleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 689 uncu maddesinde sözü edilen, paylı mülkiyete konu taşınmazlarda paydaşların yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda yaptığı sözleşmeler hariç) ve vekaletnameler,

Vasiyetnameler,

Mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile yapılan satışlara ilişkin sözleşmeler,

Gayrimenkul satış vaadine dair sözleşmeler,

Vakıf senedi,

Tanıma senedi,

Mirasın taksimi sözleşmesi,

Diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler

II) Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur.

Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren sözleşmeler ile vekâletnameler,,

Vasiyetname,

Mülkiyetin saklı tutulması kaydıyla satış,

Gayrimenkul satış vaadi,

Vakıf senedi,

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmesi,

Tanıma,

Mirasın Taksimi Sözleşmesi,

Araç alımına veya satımına yetki veren vekâletnameler,

Boşanma davaları için düzenlenecek vekâletnameler,

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların nüfus kütüğüne tesciline ilişkin vekiller tarafından yapılacak başvurularda ibraz edilecek vekâletnameler

Yukarıda sayılan işlemler dışında kalmakla beraber, diğer kanunlarda öngörülmüş olması; işlemin ve ilgilinin durumuna göre gerekli bulunması; bizzat ilgilinin istemde bulunması hallerinde de işlem kâğıtlarına fotoğraf yapıştırılabilir.

Fotoğraf yapıştırılması gereken noterlik işlemlerinde ilgilinin özgün (orijinal) fotoğrafının kullanılması gerekmektedir.

Tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren vekâletnamelere, ilgililerin o günkü fizik görüntüsüne uygun ve teşhisinde tereddüde yer bırakmayacak şekilde, renkli ve en azından son altı ay içinde çekilmiş özgün (orijinal) fotoğraflarının yapıştırılması gerekmektedir.

III) Düzenlenen belgelerde yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış ve yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların yeterince açıklanmış olduğunun işlem ilgilisi tarafından da kontrol edilmesi, fark edilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi önem arz etmektedir.

Dış Temsilciliklerimizce düzenlenen noterlik işlemlerine ilişkin fikir vermek açısından önemli olduğu değerlendirilen bazıişlemlerle ilgili formlar örnek olması amacıyla “Formlar” bölümüne eklenmiştir.

Masraflar:Noter işlemleri için ödenmesi gereken ücret yapılacak işlem tipi ve evrak sayfa sayısına göre değişmektedir.

Gerekli Belgeler:

-T.C. kimlik kartının aslı ve ön ve arka yüzü tek sayfa olacak şekilde iki adet fotokopisi (Türk vatandaşları için)

(Noter kimlikleri, hakimler-savcılar ve yüksek yargı organı mensuplarına verilen kimlikler, TBMM başkanlığınca milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlikler, avukat kimlikleri, basın kartları, askeri kimlik kartları da noterlik işlemlerinde kullanılabilecek kimliklerdendir.)

-Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi (Sadece araç alım-satım ve aracın yurtdışına çıkarılmasına ilişkin vekaletnamelerin tanziminde kullanılabilir)

-Yabancı ülke kimlik kartının aslı, onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi (yabancılar için) (Yabancı ülke kimlik kartının tercümesinin başvuru yapılan Temsilciliğimizde daha evvel yemin etmiş bir tercüman tarafından yapılmış olması gerekmektedir).

-Mavi Kartın aslı ve fotokopisi (12.04.2013 tarihinden sonra Nüfus Müdürlüklerince ve Dış Temsilciliklerimizce düzenlenen ve değerli kâğıtlar kapsamında olanlar)

-Vekaletname, azilname, muvafakatname, taahhütnamevb noterlik işlemlerinde, vekil olacak veya azledilecek kişininya da işleme konu olanın Türk vatandaşı olması halinde, TC. kimlik numarası, yabancı olması halinde ise adı-soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Vekil avukat ise, TC. kimlik numarasına ilave olarak avukatın adresi, kayıtlı olduğu boro ve baro sicil numarası da gereklidir.

- En az 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların ilgililerin o günkü fizik görüntüsüne uygun ve teşhisinde tereddüde yer bırakmayacak şekilde, renkli ve en azından son altı ay içinde çekilmiş özgün (orijinal) fotoğraflar olması tavsiye edilmektedir. Renkli fotokopi veya tarayıcılardan çıkarılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.) Tapu, boşanma, oto satış, merkez bankasıyla ilgili vekaletnameler ve benzeri bazı noterlik işlemlerinde fotoğraf zorunludur.

- Tapuda (alım-satım, kart irtifakı vb) işlem görecek vekâletnamelerde tapu bilgileri, mümkünse tapununun bir fotokopisi veya elektronik ortamda iletilecek bir fotoğrafı

-Araç alım-satım ve aracın yurtdışına çıkarılması ile ilgili vekâletnamelerde aracın ruhsat bilgileri, mümkünse ruhsatın bir fotokopisi veya elektronik ortamda iletilecek bir fotoğrafı,

-Banka hesapları için hesap cüzdanları/hesap bilgileri, banka ve şube adı, Merkez Bankasındaki hesaplarla ilgili yapılacak işlemlerde kredi mektubunun aslı ve fotokopisi

-Türkiye’de kurulu bir şirket adına vekaletname düzenletme taleplerinde, ticaret sicil kaydı, ticaret sicil gazetesi, imza sirkülerinin asılları veya noter tasdikli örnekleri ve fotokopileri,

-Azilname (vekaletnamenin iptali) başvurusunda, varsa iptal edilmesi istenen vekaletnamenin örneği veya sözkonusu vekaletnamenin düzenlendiği noterin adı, tarihi ve numarası ile azledilecek vekilin adı-soyadı ile güncel adres bilgileri,

-Başvuru sahibinin akli dengesinin yerinde olup olmadığı konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, konuyla ilgili doktor raporu talep edilebilir. Sözkonusu raporun ilgili Temsilciliğimizde yemin etmiş bir yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi ve fotokopisi gereklidir.

-Velayet altında olmayan küçükler ile zihinsel engelli ya da bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olmuş hükümlüler gibi kısıtlama hali olan erginler adına yapılacak başvurularda, Türk mahkemelerince verilen kesinleşmiş vesayet/vasi tayini kararının aslı ve fotokopisi"

-Düzenletilmek istenen belgeyi ilgilendiren gerekli diğer belgeler ve fotokopileri,

-Dış Temsilciliklerimiz ihtiyaç görmeleri durumunda vatandaşlarımızın durumlarını aydınlatmaya yarayan ilave bilgi ve belge talep edebilirler.

*Örnek olarak gönderilen/getirilen vekaletnamelerin aynısının düzenlenmesi taleplerinde, sözkonusu vekaletnamenin “Word” dokümanı olarak elektronik ortamda e-postayla ilgili Temsilciliğimize gönderilmesi veya baskısının alınarak başvuruya gidilmesi işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.

*Tapuda işlem yapılmasını gerektiren noterlik işlemlerinde, Türk vatandaşı gerçek kişiler için T.C. kimlik kartı, Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara T.B.M.M. tarafından verilen kimlik belgesi, avukat kimlikleri, yabancılar için yabancı ülke kimlik belgeleri veya pasaportları, 12.04.2013 tarihinden sonra Nüfus Müdürlüklerince ve Dış Temsilciliklerimizce düzenlenen ve değerli kâğıtlar kapsamında olan Mavi Kartlar dışındaki belgeler kabul edilmemektedir.

*Okur yazar olmayanlar ve fiziki engelleri nedeniyle imza atamayanlar için birinci dereceden yakını olmayan, Türk vatandaşı, okur-yazar iki şahit gereklidir. Şahitlerin kimlik kartı ibraz etmesi zorunludur.

*İşlem yaptıracakkişininTürkçe bilmemesi halinde, ilgili Dış Temsilciliğimizde yemin etmiş bir yeminlitercümanlabaşvuru yapılmasıgerekmektedir.

T.C. Milano Başkonsolosluğumuzda noterlik işlemi (Vekaletname, muvafakatname, taahhütname, beyanname, suret onayı vs.) düzenlettirmek isteyen;

Türkçe okur yazar olan Türk vatandaşları ve/veya yabancıların:

-Türk kimlik kartlarının asılları, yabancı ise yabancı kimlik kartlarının asılları,

-İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafları

Türkçe okuryazar olmayan vatandaşlarımızın:

-Yukardaki belgelerle birlikte ayrıca iki adet şahitle beraber Başkonsolosluğumuza şahsen gelmeleri gerekmektedir. Şahitlerin Geçerli TC Nüfus Nüzdanı veya TC Kimlik Kartı bulundurmaları mecburidir.

!! ÖNEMLİ UYARI !!

-- RANDEVULARA EK KİŞİ OLARAK ALINMIŞREFAKATÇİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

-- BU SEBEPLE; EĞER RANDEVUNUZU ALMIŞ VE REFAKATÇİ EKLEMİŞ İSENİZ, RANDEVU TARİHİNDE SADECE SİZİN İŞLEMİNİZ (TEK KİŞİ) YAPILACAKTIR.

-- EK KİŞİ EKLEDİYSENİZ; REFAKATÇİLERİN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN, RANDEVUNUZU İPTAL ETMENİZ VE BAŞVURU YAPACAK DİĞER KİŞİLER İÇİN DE AYRI AYRI RANDEVU ALMANIZ ŞARTTIR.

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili